อาจารย์เพ็ญกวิน

 

การศึกษา

2539 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2 ปี ครึ่ง)

2540 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2 ปี ครึ่ง)

2543 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1 ปีครึ่ง)

2548 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2549 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1 ปี ครึ่ง)


ประสบการณ์การทำงาน

วิศวกรโยธา บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแตนส์ จำกัด

ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ทนายความ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัท เค.อี.แลนด์ ผู้พัฒนาศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัท เซนทาโก 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน 


วิชาชีพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต