เกี่ยวกับเรา

Profile

ณัฐสิทธิ์ สวนอนันตภูมิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทนายความ

CPA กฎหมาย 1

เรียนออนไลน์

สอนโดย : ณัฐสิทธิ์ สวนอนันตภูมิ

กฎหมายการบัญชี ประมาณ 4 ชั่วโมง

กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประมาณ 4 ชั่วโมง

กฎหมายบริษัท ประมาณ 8 ชั่วโมง

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประมาณ 4 ชั่วโมง

กฎหมายห้างหุ้นส่วน ประมาณ 0.5 ชั่วโมง

เฉลยข้อสอบปรนัย 0.5 ชั่วโมง

3700 บาท25 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง