รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดีโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
25 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

CPA กฎหมาย 1 (ปิดรับสมัคร)

เรียนออนไลน์

กฎหมายการบัญชี

กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กฎหมายบริษัท

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมายห้างหุ้นส่วน

ข้อสอบอัตนัย

เฉลยข้อสอบปรนัย

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

4,200 บาท25 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง