รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตำราเรียนออนไลน์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล + ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ออนไลน์

ย่อเนื้อหาภาษีเงินได้นิติบุคคล 36 หน้า

ข้อสอบอัตนัย CIT ย้อนหลัง 20 เทอม

ข้อสอบปรนัย CIT ฝึกทำ 100 ข้อ

(อ่านผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

450 บาท30

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง