รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
20 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

CPA การสอบบัญชี 1

ออนไลน์

มาตรฐานการสอบบัญชี ประมาณ 8 ชั่วโมง 

ประกอบด้วย แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ถึง 230 และ 500 ถึง 580

การสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ ประมาณ 5 ชั่วโมง

ประกอบด้วย การควบคุมทั่วไป การควบคุมระบบงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ การตรวจสอบกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

แนวการสอบบัญชี ประมาณ 0.5 ชั่วโมง

ข้อสอบอัตนัย ประมาณ 2.5 ชั่วโมง 

เฉลยข้อสอบปรนัย ประมาณ 0.5 ชั่วโมง  

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง