รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
27 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

CPA การสอบบัญชี 2

ออนไลน์

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ประมาณ 3 ชั่วโมง 

ความเสี่ยง ประมาณ 4 ชั่วโมง

การใช้ผลงานของบุคคลอื่น ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

งานสอบทานงบการเงิน ประมาณ 1 ชั่วโมง

การตรวจสอบในบางกรณี ประมาณ 2 ชั่วโมง

งานที่ให้ความเชื่อมั่น ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

งานบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ประมาณ 0.5 ชั่วโมง

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประมาณ 5 ชั่วโมง

ข้อสอบอัตนัย ประมาณ 2 ชั่วโมง 

เฉลยข้อสอบปรนัย ประมาณ 15 นาที  

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง