เกี่ยวกับเรา

Profile

ณัฐสิทธิ์ สวนอนันตภูมิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทนายความ

TA ประมวลกฎหมาย

เรียนออนไลน์

สอนโดย : ณัฐสิทธิ์ สวนอนันตภูมิ

กฎหมายห้างหุ้นส่วน ประมาณ 3 ชั่วโมง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมาณ 7 ชั่วโมง

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประมาณ 2 ชั่วโมง ครึ่ง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประมาณ 5 ชั่วโมง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณ 50 นาที

กฎหมายการบัญชี ประมาณ 15 นาที

ข้อสอบ ประมาณ 40 นาที

2200 บาท26 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง