รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
20 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
30 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

TA ประมวลกฎหมาย

ออนไลน์

กฎหมายห้างหุ้นส่วน ประมาณ 3 ชั่วโมง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมาณ 6 ชั่วโมง

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประมาณ 1 ชั่วโมง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประมาณ 4 ชั่วโมง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณ 1 ชั่วโมง

กฎหมายการบัญชี ประมาณ 15 นาที

ข้อสอบ ประมาณ 40 นาที

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง