เกี่ยวกับเรา

Profile

ณัฐสิทธิ์ สวนอนันตภูมิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทนายความ

TA การสอบบัญชี

เรียนออนไลน์

สอนโดย : ณัฐสิทธิ์ สวนอนันตภูมิ

จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

มาตรฐานการสอบบัญชี ประมาณ 9 ชั่วโมงครึ่ง

แนวการสอบบัญชี ประมาณ 1 ชั่วโมง

กระดาษทำการ ประมาณ 5 ชั่วโมง

รายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เฉลยข้อสอบ ประมาณ 1 ชั่วโมง

2300 บาท28 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง