รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
20 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
20 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สรุป CPA กฎหมาย 2

ออนไลน์

กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล

กฎหมายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ

กฎหมายวิชาชีพบัญชี

ข้อสอบอัตนัยภาษี ครั้งที่ 34 ถึง 48

ข้อสอบอัตนัยวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 41 ถึง 48

ข้อสอบปรนัย ครั้งที่ 48

ข้อหารือภาษีอากรที่น่าสนใจ

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

2,100 บาท20 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง