รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
22 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
20 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สรุป CPA กฎหมาย 2

ออนไลน์

กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล

กฎหมายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ

กฎหมายวิชาชีพบัญชี

ข้อสอบอัตนัยภาษี ครั้งที่ 46 ถึง 56

ข้อสอบอัตนัยวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 46 ถึง 56

ข้อสอบปรนัย 2 เทอม

ข้อหารือที่น่าสนใจ

เอกสารจัดทำขึ้นใหม่ สั้น กระชับ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเน้นสรุปอย่างแท้จริง

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง