รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
12 ชั่วโมง
อายุคอร์สเรียน
20 วัน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ. เพ็ญกวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สรุป CPA กฎหมาย 1

ออนไลน์

กฎหมายการบัญชี

กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กฎหมายบริษัท

กฎหมายหลักทรัพย์

ข้อสอบอัตนัย ครั้งที่ 41 ถึง 48

ข้อสอบปรนัย ครั้งที่ 48

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

1,200 บาท12 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง